ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៏ សុភ័ក្រ្តណា​ ត្រាវែល & ធួរ

CONTACT US : (+855) 77 408 333 / 12 814 008

sopheakna@camintel.com / tkt@spheaknatravel.com

Cambodian

សំរាប់ការសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសញ្ញាតិខ្មែរ

តារាងតម្លៃ

 ប្រភេទ តម្លៃ  ឯកសារ 
 លិខិតឆ្លងដែនទទួលបានវិញរយះពេល 45ថ្ងៃ  USD110

 1. សៀវភៅគ្រួសារ រឺ សៀវភៅស្នាក់នៅ (ច្បាប់ដើម)

2. អត្តសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរ រឺ លិខិតបញ្ញាក់ទីកន្លែងកំណើត (ច្បាប់ដើម)

3. ការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅភ្នំពេញតែមួយគត់

4. គ្រប់ឯកសារត្រូវមានពត៌មានត្រូវគ្នា

 លិខិតឆ្លងដែនទទួលបានវិញរយះពេល 14ថ្ងៃ  USD170
 លិខិតឆ្លងដែនទទួលបានវិញរយះពេល 3ថ្ងៃ  USD220

 

ចំណាំ៖ សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនសញ្ញាតិខ្មែររយៈពេល 10ឆ្នាំ

 

សំរាប់ការសុំពន្យាសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនសញ្ញាតិខ្មែរ

 ប្រភេទ តម្លៃ  ឯកសារ 
 ពន្យាលិខិតឆ្លងដែនរយៈពេល 2ឆ្នាំ  USD20 សំរាប់លិខិតឆ្លងដែនប្រភេទចាស់   
 ពន្យាលិខិតឆ្លងដែនរយៈពេល 4ឆ្នាំ  USD25 សំរាប់លិខិតឆ្លងដែនប្រភេទចាស់

 

Contact Us

Write to usCAPTCHA Image

Gallery

From the Studio